پرداخت فاکتور به مبلغ 4,200,000 تومان برای خرید ����������������"

مبلغ فاکتور: 4,200,000 تومان

مبلغ تخفیف: 0 تومان

مبلغ کل: 4,200,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 378,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 4,578,000 تومان