پرداخت فاکتور به مبلغ 4,600,000 تومان برای خرید سئوو

مبلغ فاکتور: 4,600,000 تومان

مبلغ کل: 4,600,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 414,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 5,014,000 تومان