پرداخت فاکتور به مبلغ 2,400,000 تومان برای خرید اپلیکیشن

مبلغ فاکتور: 2,400,000 تومان

مبلغ کل: 2,400,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 216,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 2,616,000 تومان