پرداخت فاکتور به مبلغ 2,000,000 تومان برای خرید باشگاه مشتریان

مبلغ فاکتور: 2,000,000 تومان

مبلغ کل: 2,000,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 180,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 2,180,000 تومان