پرداخت فاکتور به مبلغ 1,000,000 تومان برای سئو

مبلغ فاکتور: 1,000,000 تومان

مبلغ کل: 1,000,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۱۰٪): 100,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 1,100,000 تومان