پرداخت فاکتور به مبلغ 4,600,000 تومان برای سئو

مبلغ فاکتور: 4,600,000 تومان

مبلغ کل: 4,600,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۱۰٪): 460,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 5,060,000 تومان