پرداخت فاکتور به مبلغ 1,800,000 تومان برای خرید سئو

مبلغ فاکتور: 1,800,000 تومان

مبلغ کل: 1,800,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 162,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 1,962,000 تومان