پرداخت فاکتور به مبلغ 2,000,000 تومان برای باشگاه مشتریان

مبلغ فاکتور: 2,000,000 تومان

مبلغ کل: 2,000,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۱۰٪): 200,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 2,200,000 تومان