پرداخت فاکتور به مبلغ 1,600,000 تومان برای خرید باشگاه مشتریان

مبلغ فاکتور: 1,600,000 تومان

مبلغ کل: 1,600,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 144,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 1,744,000 تومان