پرداخت فاکتور به مبلغ 9,900,000 تومان برای خرید سئو

مبلغ فاکتور: 9,900,000 تومان

مبلغ کل: 9,900,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 891,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 10,791,000 تومان