پرداخت فاکتور به مبلغ 3,000,000 تومان برای خرید منو

مبلغ فاکتور: 3,000,000 تومان

مبلغ کل: 3,000,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 270,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 3,270,000 تومان