پرداخت فاکتور به مبلغ 4,800,000 تومان برای خرید ������

مبلغ فاکتور: 4,800,000 تومان

مبلغ کل: 4,800,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 432,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 5,232,000 تومان