پرداخت فاکتور به مبلغ 1,000,000 تومان برای خرید سئو

مبلغ فاکتور: 1,000,000 تومان

مبلغ کل: 1,000,000 تومان

مبلغ ارزش افزوده(۹٪): 90,000 تومان

مبلغ قابل پرداخت: 1,090,000 تومان